Experiment, který začal psaním nekonečného slova složeného ze vzájemně prolnutých slov, která od jedenáctého začínají jakoby dávat smysl, přičemž dílo začalo jednovětně popisovat vlastní vznik tak, že se popis začal stávat svým vlastním popisem, což mě inspirovalo mj. k vymyšlení pojmu rekurzismus.
přidáno 17.07.2020
hodnoceno 2
čteno 508(7)
posláno 0
Úvod, který přerostl v dlouhý leč jednovětný popis (při nezájmu o myšlenky možno přeskočit k samotnému slovorostu):
Po zběžném pročítání závěrečných prací „Myšlení a hodnoty tří uměleckých generací české avantgardy (1919-1989)“ (2014, Jan Bulíček) a „Mozek a událost“ (2007, Dita Malečková) a průběžném vypisování poznámek jsem psal reakci na báseň od jedné mé nejmenované známé, načež jsem šel na záchod, kde mi hlavou prolétla krátká sekvence slov „diktafon fonograf“, z nichž se zrodil nápad, který původně spočíval v tvorbě jednoho dlouhého slova složeného ze vzájemně se prolínajících slov na základě shodných koncovek a předpon, avšak v průběhu jeho tvorby mi rychle došlo, že pro mnohé čtenáře bude přijatelnější, když prolnutá slova budou zvlášť, aby byla čitelnější, čímž také lépe vynikne uvědomění, že v rámci této experimentální formy dochází k zesílení vlivu Sapir–Whorfovy hypotézy/ diskurzu, respektive jazyk zde omezuje to, co tímto způsobem můžeme říct, a když jsem ten vznikající slovorost dopsal až po „chloupků kůrovce“, tak mě napadlo průběžně psát jeho popis, přičemž se tento odraz procesu vzniku začal stávat součástí tohoto díla, jelikož v obou případech se jedná o jednu hypoteticky nekonečnou větu, což je z jistého hlediska analogické i k překreslaci Mouchodlaka (obživlá metafora na kulturní evoluci), která také může pokračovat dál a dál, resp. dokud se najdou ochotní překreslovatelé, mezi které se zařadila i autorka básně zmiňované „začátkem“ této věty a to ještě před tím, než tu koronavirovou báseň napsala, ale to už trochu moc odbíhám od tématu slovorostu, ve kterém je teď vhodné pokročit zase dál od slov „chloupků kůrovce“ a než jsem dopsal po slova „homogenního hořícího“ (která mimochodem mohou změnit pořadí bez narušení formy díla), tak jsem si uvědomil třeba, že zajímavější než samotné dílo mi teď připadá tento jeho rádoby popis, který už se vlastně stal i svým vlastním popisem, což mě inspirovalo k vymyšlení pojmu rekurzismus, jenž může označovat výtvarný směr zaměřený na rekurzi, která je zaměřená na rekurzi, která je zaměřená na rekurzi a tak dál, čímž jsem si také uvědomil, že možným předpokladem kreativity je schopnost vést absurdní monolog v komplementaritě s logickým uvažováním, načež může vzniknout něco relativně originálního jako např. tato věta, která je pravděpodobně tou nejdelší, jakou jsem dosud v životě napsal a lituji člověka, který by se pokusil o její větný rozbor a to i proto, že už mám vymyšlený chyták na „konec“, který může nastat hypoteticky skoro kdykoliv si usmyslím, nebo „nikdy“, ale teď si říkám, že bych měl nejprve dopsat anotaci, ve které bych mohl zmínit, že od jedenáctého slova slovorost jakoby začíná dávat smysl a v návaznosti na tuto úvodní větu bych zase mohl napsat, že dílo zachycuje i popis vlastního vzniku způsobem analogickým k jedné z rovin samotného díla, kterým je právě dlouhatánskost obou vět, čímž se do této dostává i část momentální verze anotace, ale zpět zase k tvorbě slovorostu od „homogenního hořícího“, přičemž mi došlo, že v této větě zaniká hranice mezi tvořením a myšlením nebo že některé teď už trochu starší zajímavosti jsem do této věty zapomněl vepsat, čímž mám na mysli, že původní název měl být „Navazování nítí“, pak jsem ho změnil na „Čočka kanálem lemuje“, ale ani to nemusí být finální verze a za zmínku také jistě stojí, že celé toto dílo vznikalo jako součást mého deníku, který obsahuje ještě další popisy souvislostí, takže jde v podstatě i o ukázku z mého deníku, i když ne zrovna typickou, ale to zde mohu krátce napravit, když napíšu, že po dopsání slov „pádlem lemuřího“ bylo krátce před desátou hodinou večer, tak jsem šel pomalu spát a další den pokračoval v psaní slovorostu, přičemž jsem zvažoval vytvořit syntetickým hlasem zvukový doprovod, ve kterém by se z té jedné věty slovorostu stalo jediné dlouhatánské slovo, ze kterého by každý slyšel trochu jiné pomyslné výřezy, a když jsem pak při dalším psaní slovorostu byl u slov „nízké kéžby“, tak bylo potřeba, abych pomohl vztyčit druhý kůl jisté dřevostavby, načež jsem pokračoval v tvorbě a uvědomil si, že tato věta poodhaluje mé myšlenkové pochody, čímž názorně vysvětluje, co mám na mysli, když mluvím o hyperkreativitě, načež jsem si říkal, že by mě zajímalo, jaká nejdelší věta na světě dosud vznikla, avšak po zkušenostech s touto předpokládám, že může mít rozsah knihy, ale tak dlouho psát nehodlám, takže slovorost zakončuji relativně smysluplnými slovy „kázání nízkého hodnocení“ a jak lépe zakončit tuto větu než cyklickou nekonečností, resp. uzavřít ji na fraktál „postupně proměnlivého tvaru výkladu“, což znamená vrátit se na začátek této věty, kde se píše, že po zběžném pročítání závěrečných prací...

Slovorost Čočka kanálem lemuje:
Diktafon fonograf grafická kámen mentální nítě těkavé védy dynamický kýč čočka kanálem lemuje jednotu tunelu luhačovického hovna na nanebevzetí tíživého holuba bazalkou koukajícího honem nemaskovat vatu tuhé hédonistické kérky kytarou roušky škytající cítění nízkého holiče čekajícího holení nízkých chloupků kůrovce centralizovaného houbou boudy dyslektika kamarádícího homosexuálně někým kým kýmat matematika kalkulací církevního hostelu luxusního holismu musí sílu lunárního homosexualismu mutujícího homeopatického holiče čekat kata tabuizace celibátu tukana kanalizaci civícího honem nemáčet četného hospodina na namočeném močeném némlich Lichtenštejnsko skotsky Skyty tyranizující cílem lemujícího homogenního hořícího hovnivála lapajícího houževnatě tělo tělovýchovného chovného housera radikálně několik kolik liknavě větu tu tuší šíleně němotu tutlající cívka katalyzátoru rukodělně několikanásobně někoho koho ho houpá pádlem lemuřího horoskopu kopu puntičkáře řezníků kůlem lemry rychle ledničku kupodivu vulkanického hobita bita ta tatranka kajak jak Jakubova ovarová vánočka kapr proč očekávám kávám vámi minerální nízkotučné tučné nést staršímu muzeálnímu muflonovi novičokem kempujíc jícen cen centralizovaného houmlesáka lesáka kapustového housenkou koukal kalnou nouzovou vousatou touhu hubou bouchnul nulového honosného houpačkou kousnutého holuba babičky kytky kyselinou linou ouvej vejce ceněné nést statečně někomu komu muži životem temného houslisty ty tygry rychle chleba baští štípaného hojného hovězího houskou kousajícího hořčici cizokrajnou nouzi zimního holohlavého horolezce cestujícího hospodou doufajíce ceny nyní nízké kéžby byli libovolné volné nést stěží žíznivého hokejistu studna dna na nabádat bádat dat datového hormon monstra traktor torza začíná nábožně něžně někam kamiónem nemravně vnější šíje je jeptiška kaká kázání nízkého hodnocení.

Jednoslovná verze slovorostu:
Diktafonografickámentálnítěkavédynamickýčočkanálemujednotuneluha
čovickéhovnanebevzetíživéholubazalkoukajícíhonemaskovatuhédonist
ickérkytarouškytajícítěnízkéholičekajícíholenízkýloupkůrovcentra
lizovanéhouboudyslektikamarádícíhomosexuálněkýmatematikalkulacír
kevníhosteluxusníholismusílunárníhomosexualismutujícíhomeopatick
éholičekatabuizacelibátukanalizacivícíhonemáčetnéhospodinamočené
mlichtenštejnskotskytyranizujícílemujícíhomogenníhořícíhovnivála
pajícíhouževnatělovýchovnéhouseradikálněkoliknavětušíleněmotutla
jícívkatalyzátorukodělněkolikanásobněkohoupádlemuříhoroskopuntič
kářezníkůlemrychledničkupodivulkanickéhobitatrankajakubovarováno
čkapročekáváminerálnízkotučnéstaršímuzeálnímuflonovičokempujícen
tralizovanéhoumlesákapustovéhousenkoukalnouzovousatouhubouchnulo
véhonosnéhoupačkousnutéholubabičkytkyselinouvejceněnéstatečněkom
uživotemnéhouslistygrychlebaštípanéhojnéhovězíhouskousajícíhořči
cizokrajnouzimníholohlavéhorolezcestujícíhospodoufajícenynízkéžb
ylibovolnéstěžíznivéhokejistudnabádatovéhormonstraktorzačínábožn
ěžněkamiónemravnějšíjeptiškakázánízkéhodnocení.

Na závěr chci říct, že budu rád, pokud někdo zkusí v tomto stylu navázat (a zmíní toto dílo). Klidně i na konec mého slovorostu, přičemž po „hodnocení“ může následovat nějaká forma slova „ceník“.

přidáno 18.07.2020 - 14:39
RE Singularis:
Díky za zmínku díla Přetečení zásobníku, napsal jsem k němu komentář (který může být zajímavý i z pohledu tohoto díla). A také děkuji za uznání.

„možná i proto, že ses inspiroval z těch závěrečných prací“ – Z „Myšlení a hodnoty tří uměleckých generací české avantgardy (1919-1989)“ jsem si přečetl hlavně závěr, který je relativně obsáhlý oproti resumé u „Mozek a událost“, kde jsem si přečetl ještě hlavně strany 49 a 50, což se dost podobalo písni, ke které jsem před časem vytvořil videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=Y_kNbcnnoI0

Odkazy na zmiňované práce:

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/72226
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/72226/DPTX_
2012_1_11210_0_380787_0_131641.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/13421
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/13421/DPTX_
2007_1_11210_ASZK10001_127502_0_49989.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sice jsem si tím osvěžil nádech odborné mluvy, představu o alternativní kultuře a některých pojmech z filosofie, ale nejsem si jistý, nakolik je možné, že právě ty dvě práce mohly výrazně zvýšit mou schopnost psát dlouhé věty, protože relativně dlouhé věty píšu už roky a třeba než jsem ti na podzim posílal povídku k betačtení, tak jsem nejdelší věty hledal a rozsekával.

Ten jednovětný popis vznikl tak, že jsem začal psát anotaci vznikajícího slovorostu, ale pak jsem si řekl, že je moc dlouhá, tak by to mohl být podrobnější úvod v textovém poli díla, a když jsem si uvědomil, že je to jedna už celkem dlouhá věta, ale současně se nachází v experimentálním díle, tak mě napadlo pro změnu ji nerozsekávat a naopak se ji snažit dál prodlužovat, abych vyzkoušel, k čemu to povede.

„Chtěl/a bych Tě slyšet číst tu jednoslovnou verzi vlastním hlasem...“ – To je poněkud sadistické pření, které nehodlám zkoušet splnit, xD.

A ano, víceslovná verze slovorostu je pro lidi stravitelnější. Ale ta jednoslovná verze ve zvukové podobě je zase víc „poeticky halucinogenní“, intenzivnější vytržení.

Mě se z toho slovorostu nejvíc líbí asi „cizokrajnou nouzi zimního holohlavého horolezce cestujícího hospodou doufajíce ceny nyní nízké kéžby byli libovolné“, protože je to asi nejdelší relativně smysluplný kus, který se mi tak podařilo napsat. Nějaký horolezec v cizině na zasněžených horách se dostal do hospody a doufá, že tam nebude draho, protože nemá moc peněz, což značí ta nouze. Sice jsem tam trochu znásilnil gramatiku, abych to mohl napsat, ale v mluvené řeči to není rozdíl a v porovnání s jinými částmi toho slovorostu to nepatří mezi největší výstřelky z řádu.
přidáno 18.07.2020 - 09:20
Zajímavá myšlenka. Připomněl/a mi moje Přetečení zásobníku ( https://www.psanci.cz/dilo.php?dilo_id=21085-preteceni-zasobniku
), ale Tobě se ten experiment podařilo udělat podstatně lépe (možná i proto, že ses inspiroval z těch závěrečných prací.

Chtěl/a bych Tě slyšet číst tu jednoslovnou verzi vlastním hlasem... To by ses asi pořádně zapotil. Mně rozhodně víc vyhovuje víc ta víceslovná, která mě místy i docela baví, nejvíc asi „hubou bouchnul nulového honosného houpačkou kousnutého holuba“.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Čočka kanálem lemuje (slovorost) : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Komentář k úvaze o schopnostech rozlišování
Předchozí dílo autora : Dadavědecké otázky

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Iphone 13 Pro

Na velkém iPhonu 13 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2022 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku